Spectacles Nederlands
Bestelformulier Spectacles
Voorwaarden Spectacles

Heeft u collegae of anderen die deze tool

ook kunnen gebruiken?

 

Klik hier voor de standaardtekst

Tip tool Spectacles.msg

© 2014, R-design4u

Uitgegeven in eigen beheer (info@R-design4u.nl)

 

De tool Spectacles wordt geleverd op een CD met daarop alle benodigde bestanden die nodig zijn om de tool naar behoren te laten functioneren.

 

De CD Spectacles wordt pas verzonden - naar het opgegeven adres - nadat het bedrag op rekening van R-design4u staat bijgeschreven. De levering zal geschieden een week later.

 

Alle rechten voorbehouden.

1. Niets uit deze tool mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door kopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

2. Het is de gebruiker uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele eigendomsrechten van R-design4u zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan de gebruiker gebruiksrechten heeft verworven - waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportage's, templates, macro’s en andere geestesproducten - te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

De tool is een persoonlijk/ bedrijfsmatig eigendom van de gebruiker.

Leveringsvoorwaarden Spectacles

Bestelformulier Spectacles

3. Het is de gebruiker niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van R-design4u aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de werkzaamheden door de gebruiker.

R-design4u zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

4. Bij schending van de punten 1 t/m 3 (het auteursrecht) is de vaste vergoeding verschuldigd, verhoogd met 100% van het bedrag.

5. De naam- en adresgegevens worden vertrouwelijk behandeld en NIET gebruikt voor mailing- en/ of reclame doeleinden, ook niet door derden, behoudens meldingen van een update van de tool Spectacles. Indien u zich daarvoor heeft aangemeld.

Terms of delivery Spectacles